ഖാദിസിയ്യ ഗ്രാന്‍റ് മസ്ജിദ്
ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രില്‍ 5 വെള്ളി