അഡ്മിഷൻ

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ഇന്‍റര്‍വ്യൂ സമയം
അല്‍ മദീന ഇസ് ലാമിക് സെന്‍റര്‍ ഏപ്രില്‍ 20 ശനി 9 AM
പിനക് ള്‍ അക്കാദമി ഏപ്രില്‍ 7 ഞായര്‍ 9 AM
എലൈറ്റ് എന്‍ട്രെന്‍സ് അക്കാദമി ഏപ്രില്‍ 15 9 AM